Shqip

100% dru natyral

Përmbajtje të lartë të energjisë

Pa shtesa kimike

Përmbajtje e ulët e hirit

Përmbatja e prodhimit: 100% dru natyral

Mënyra e përdorimit: Vetëm në furat e caktuara për përdorimin e peletit

Mënyra e të ruajturit: Në vend të thatë

Afati i kohëzgjatjes: i pakufizuar

KARAKTERISTIKAT

Vlera kufizuese sipas Nplus standardit

Standardi

Njësia

Swiss Pelet

Klasa A1

Klasa A2

Gjatësia

EN 16127

(mm)

23,6

3,15 ≤ L ≤ 40

3,15 ≤ L ≤ 40

Diametri

EN 16127

(mm)

6,1

6±1

6±1

Përmbajtja e imtësive

EN 15149

(%)

0,92

≥ 1

≥ 1

Forca mekanike

EN 15210-1

(%)

98,8

≥ 97,5

≥ 97,5

Dendësia e ngritur

EN 15103

kg/dm3

653

≥ 600

≥ 600

Përmbajtja e lagështisë

EN 14774-2

(%)

4,8

≤ 10

≤ 10

Përmbajtja e hirit 550°C (db)

EN 14775

(%)

1,2

≤ 0,7

≤ 1,5

Fuqia kalorike mesatare (ar)

EN 14918

MJ/kg

17,7

165 ≤ HU ≤ 19

165 ≤ HU ≤ 19

Shqip
 • 100% dru natyral
 • Përmbajtje të lartë të energjisë
 • Pa shtesa kimike
 • [më shumë]

English
 • 100% Natural Wood
 • High Energy Content
 • No Chemical Additives
 • [more]

German
 • 100% Naturhoiz
 • Hohen Energiegehalt
 • Keine chemischen zusätze
 • [mehr]

Serbian
 • 100% prirodno drvo
 • Visoki sadržaj energije
 • Bez hemijskih aditiva
 • [više]